MẠNG NÂNG CAO
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Mail server la gi?

Go down

Mail server la gi? Empty Mail server la gi?

Post  Admin Sun Apr 10, 2011 8:00 am

Mail server la gi?

mail server là máy chủ dùng để nhận và gửi mail, với các chức năng chính:
- Quản lý account
- Nhận mail của người gửi (của những người có account) và gửi cho người nhận hoặc mail server của người nhận.
- Nhận mail từ mail server của người gửi (từ bên ngoài) và phân phối mail cho người trong hệ thống.
tùy thuộc vào việc cài đặt mà mail-server cho phép người dùng sử dụng web-mail (web) để nhận mail(giống yahoo), hay cho phép sử dụng outlook (application), hay cả 2 (giống như gmail.
còn webproxy là một máy trung gian có quyền đi ra internet (bên ngoài) và cho phép những người trong hệ thống (bên trong) truy cập web thông qua máy đó.
bạn lên www.wikipedia.org để tham khảo chi tiết nha.
chúc bạn thành công
Admin
Admin
Admin

Posts : 78
Join date : 2011-03-19

https://tin01brvt.forumvi.com

Back to top Go down

Mail server la gi? Empty Cấu hình Máy chủ Mail nâng cao (Windows 2003 Server)

Post  Admin Sun Apr 10, 2011 8:00 am

Cấu hình Máy chủ Mail nâng cao (Windows 2003 Server)

by nguyenthibaotran » Wed Apr 14, 2010 4:07 pm
Cấu hình nhiều mail-server để sử dụng một nơi lưu giữ mail đơn hay một nơi lưu giữ mail từ xa , bạn phải đang sử dụng một Active Directory integrated authentication (chứng thực tích hợp Active Directory) hoặc encrypted password file authentication (chứng thực file mật khẩu được mã hóa).
Mail-server phải ở trong cùng một domain Active Directory như máy tính mà trên đó nơi lưu giữ mail được cấu hình. Để cấu hình nhiều mail-server có thể sử dụng một nơi lưu giữ mail đơn hay nơi lưu giữ mail từ xa:
+ Theo chỉ dẫn trợ giúp của Windows Server 2003 để cài đặt các dịch vụ E-mail trên mỗi máy tính mà bạn muốn sử dụng như là một mail-server. Những chỉ dẫn này được cung cấp trong mục trợ giúp “To install e-mail services”. Để xem mục này, nhấn Start, và sau đó nhấn Help and Support. Nhấn Internet and E-mail Services, nhấn E-mail services và sau đó nhấn POP3 service. Nhấn How To, Set Up the POP3 Service và sau đó nhấn Install e-mail services.
+ Trên mỗi mail-server, chọn ‘Active Directory integrated authentication’ hoặc ‘encrypted password file authentication’. Các chỉ dẫn cho thủ tục này được cung cấp trong mục trợ giúp “Set the authentication method”. Để xem mục này, nhấn Start sau đó nhấn Help and Support. Nhấn Internet and E-mail Services, nhấn E-mail services và sau đó nhấn POP3 service. Nhấn How To, nhấn Set Up the POP3 Service và sau đó nhấn Set the authentication method. + Làm bất cứ các thay đổi bổ sung nào cho cấu hình của các mail-server riêng lẻ như thiết lập mức đăng ký (logging level) hay cổng (port), hay cấu hình SPA (secure password authentication).
+ Làm theo những chỉ dẫn trong trợ giúp của Windows Server 2003 để cấu hình một thư mục hay ổ đĩa như một folder dùng chung để làm nơi lưu giữ mail. Những chỉ dẫn này được cung cấp trong mục trợ giúp "Share a folder or drive". Để xem mục này, nhấn Start và sau đó nhấn Help and Support. Nhấn Disks and Data, nhấn Managing Files and Folders, Shared Folders, How To, Share a folder or drive. + Phụ thuộc vào việc bạn đang sử dụng ‘encrypted password file authentication’ (chứng thực tệp tin mật khẩu được mã hóa) hay ‘Active Directory integrated authentication’ (chứng thực được tích hợp Active Directory), làm một trong các bước sau: * Nếu bạn đang sử dụng ‘encrypted password file authentication’, bạn phải dùng cùng GUID (globally unique identifier) trên mỗi mail-server. Để làm như vậy, chọn một mail-server, nhận diện GUID của nó và sau đó cấu hình tất cả các mail-server khác để sử dụng chung GUID này. GUID được định vị tại: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\microsoft\pop3service\auth\authguid. GUID được hiển thị trong cột Data. Hoặc nếu bạn nhấn đúp vào khóa (key) authguid, GUID hiển thị trong cột Value data. Để thay đổi GUID: - Nhấn Start, nhấn Run và sau đó gõ: regedit
- Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ microsoft\pop3service\auth\ authguid - Nhấn đúp và khóa authguid và sau đó, trong Value data gõ : GUID - Sau việc sửa đổi đang ký (registry), bạn phải khởi động lại dịch vụ POP3. Nhấn Start, nhấn Run, gõ cmd và sau đó nhấn OK.
- Tại dấu nhắc dòng lệnh, gõ: net stop pop3svc - Sau khi dịch vụ đã dừng, tại dấu nhắc dòng lệnh, gõ : net start pop3svc * Nếu bạn đang sử dụng ‘Active Directory integrated authentication’, bạn phải chờ replication (bản sao) của ‘Active Directory’ xuất hiện, như vậy tất cả các mail-server có thể truy nhập vào nơi lưu giữ mail mới. Thời gian replication thay đổi, phụ thuộc vào số lượng các ‘domain controller’ trong việc triển khai của bạn. Thông tin chi tiết về ‘Active Directory replication’, xem trong mục trợ giúp của Windows Server 2003 “Replication overview”.
Để xem mục này, nhấn Start và sau đó nhấn Help and Support. Nhấn Active Directory, nhấn Concepts, nhấn Understanding Active Directory, nhấn Understanding Sites and Replication và sau đó nhấn Replication overview.
+ Làm theo những chỉ dẫn trợ giúp trong Windows Server 2003 để cấu hình mỗi mail-server một nơi lưu giữ mail và sử dụng nơi lưu giữ mới mà bạn đã tạo. Nếu bạn đã tạo ra một thư mục chia xẻ từ xa như mail root, đường dẫn sẽ là như sau: \\path\share. Để xem mục trợ giúp cho thủ tục này, nhấn Start và sau đó nhấn Help and Support, Internet and E-mail Services, E-mail services, POP3 service, How To, Set Up the POP3 Service, Set the mail store. + Sau khi thiết lập nơi lưu giữ mail, bạn phải khởi động lại dịch vụ POP3. Nhấn Start, Run, gõ cmd và sau đó nhấn OK.
+ Tại dấu nhắc dòng lệnh, gõ: net stop pop3svc + Sau khi dịch vụ dừng, tại dấu nhắc dòng lệnh, gõ: net start pop3svc Để đặt bảo mật (security) và và sự cho phép (permissions) cho nơi lưu giữ mail : Trên máy tính mà tại đó nơi lưu giữ mail được cấu hình, chạy Windows Explorer. [item]Nhấn chuột phải trên thư mục hay ổ đĩa chia xẻ mà bạn muốn sử dụng như một nơi lưu giữ mail và sau đó nhấn Sharing and Security. Kiểm tra lại xem Share this folder đã được chọn. [item]Trên tab Sharing, nhấn Permissions, nhấn Everyone và sau đó nhấn Remove. [item]Nhấn Add, nhấn Object Types, chọn Computers và sau đó nhấn OK. [item]Trong Select Users, Computers, or Groups gõ: Domain Admins; Network Service; System; và các tên của tất cả mail-server trong sự triển khai của bạn, mỗi tên cách nhau bởi một dấu chấm phẩy (Wink và sau đó nhấn OK. [item]Nhấn Domain Admins và sau đó nhấn Full Control. [item]Lặp lại bước trước đó cho Network Service, System và mỗi tài khoản mail-server và sau đó nhấn OK. [item]Trên tab Security, thực hiện lại các bước từ 4-7. [item]Trên tab Security, nhấn Advanced. [item]Kiểm tra lại tùy chọn Allow inheritable permissions from the parent to propagate to this object and all child objects. Include these with entries explicitly defined here được chọn. [item]Chọn Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects, OK, Yes khi có dấu nhắc và sau đó nhấn OK. [item]Tạo các domain e-mail và các mailbox. Để xem mục trợ giúp của các thủ tục này, nhấn Start và sau đó nhấn Help and Support, Internet and E-mail Services, E-mail services, POP3 service, How To và thực hiện một trong các bước sau : * Để xem mục trợ giúp tạo ra các domain e-mail, nhấn Manage Domains và sau đó nhấn Create a domain. * Để xem mục trợ giúp tạo ra các mailbox, nhấn Manage Mailboxes và sau đó nhấn Create a mailbox.
Admin
Admin
Admin

Posts : 78
Join date : 2011-03-19

https://tin01brvt.forumvi.com

Back to top Go down

Mail server la gi? Empty Cấu hình Máy chủ Mail nâng cao (Windows 2003 Server)

Post  Admin Sun Apr 10, 2011 8:01 am

Nếu bạn thay đổi bất cứ các thuộc tính server dịch vụ POP3 như cổng (port) hay mức đăng ký (logging level), từ bất cứ các mail-server nào trong sự triển khai của bạn, các DACL (discretionary access control list) trong nơi lưu giữ sẽ được đặt các giá trị mặc định. Bạn phải reset các DACL trong nơi lưu giữ mail như được mô tả trước đó, trong thủ tục “To set mail store security and permissions.”
Để xem trợ giúp, nhấn Start và sau đó nhấn Help and Support, Internet and E-mail Services, E-mail services, POP3 service, How To, Manage Domains.
- Bạn phải chờ Active Directory replication xuất hiện trước khi các tài khoản người dùng dịch vụ POP3 đã có sẵn trong Active Directory. Mặc dù bạn có thể tạo ra các mailbox từ bất cứ các server nào, replication phải được xuất hiện giữa các domain-controller trước khi các phần kích thước mailbox có thể hoạt động hay các tài khoản người dùng POP3 có thể đăng nhậP (log on) vào domain Active Directory.
- Khi bạn cho phép các quota (phần tham gia của ổ đĩa). Các quota có hiệu lực chỉ trên máy tính được cấu hình với nơi lưu giữ mail. Nếu bạn có một tập các quota-limit trên các mail-server khác trong Active Directory domain, bạn phải tạo chúng lại trong nơi lưu giữ mail.
- Nếu bạn đang sử dụng ‘encrypted password file authentication’ (chúng thực tệp tin mật khẩu được mã hoá), các quota sẽ có hiệu lực để chống lại các tài khoản máy tính cho phép ghi (write) vào nơi lưu giữ mail. Quá trình đó tiếp tục cho đến khi bạn cấu hình một quota cho mỗi tài khoản mailbox. Thông tin chi tiết hơn về tạo các quota cho các tài khoản e-mail, xem mục trợ giúp trong Windows Server 2003 “Configuring disk quotas for the POP3 service”. Để xem mục này, nhấn Start và sau đó nhấn Help and Support. Nhấn Internet and E-mail Services, E-mail services, POP3 service, Concepts, Using the POP3 service, Configuring disk quotas for the POP3 service. - Bạn không thể sửa đổi một quota cho đến khi tài khoản liên quan đã ghi lần đầu tiên vào nơi lưu giữ mail
- Khi bạn tạo một domain e-mail mới, mail-server đầu tiên mà trên đó bạn thực hiện thủ tục này bổ sung thêm domain e-mail mới vào máy chủ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) cục bộ và tạo ra thư mục lưu giữ mail cho domain e-mail. Bạn phải lặp lại quá trình này cho các máy chủ mail khác trong sự triển khai của bạn để truy cập vào domain e-mail mới. Mặc dù vậy, chỉ có domain SMTP sẽ được bổ sung vào máy chủ mà trên đó bạn đang thực hiện thủ tục này. Nguyên nhân là do thư mục lưu giữ mail cho domain e-mail đang tồn tại.
- Khi bạn xoá một domain e-mail, máy chủ mail đầu tiên trên đó bạn đang đang thực hiện thao tác này gỡ bỏ domain SMTP cục bộ của nó và thư mục lưu giữ mail của domain e-mail. Bạn phải gỡ bỏ entry của domain SMTP từ tất cả của các máy chủ mail khác trong sự triển khai của bạn. Để làm điều đó, hãy lặp lại quá trình này qua việc thực hiện thao tác xoá tại dấu nhắc dòng lệnh của mỗi máy chủ mail trong sự triển khai của bạn. Để thực hiện thao tác này tại dấu nhắc dòng lệnh gõ : winpop delete domain
- Một số tuỳ chọn phải được cấu hình trên mỗi máy chủ mail trong sự triển khai của bạn. Các tuỳ chọn này bao gồm: thiết lập nơi lưu giữ mail, thiết lập mức đăng nhập (logging level), thiết lập SPA (Secure Password Authentication) và thiết lập phương pháp chứng thực. Các thao tác khác như tạo và xoá các mailbox có thể được thực hiện trên bất cứ mail-server nào trong sự triển khai của bạn do các thao tác này tác động tới toàn bộ domain e-mail.
- Thông tin thêm về thiết lập các permission (sự cho phép) trên một tài nguyên dùng chung, xem mục trợ giúp trong Windows Server 2003 có tên "Set permissions on a shared resource”. Để xem mục này, nhấn Start và sau đó nhấn Help and Support, Disks and Data, Managing Files and Folders, Shared Folders, How To, Set permissions on a shared resource.
- Thông tin chi tiết về thiết lập ‘permissions’ trên một ‘folder’ xem mục trợ giúp trong Windows Server 2003 có tên "To set, view, change, or remove permissions on files and folders”. Để xem mục này, nhấn Start và sau đó nhấn Help and Support, Security, Access Control, How To, Set, View, Change, or Remove Permissions on an Object, Set, view, change, or remove permissions on files and folders.
Admin
Admin
Admin

Posts : 78
Join date : 2011-03-19

https://tin01brvt.forumvi.com

Back to top Go down

Mail server la gi? Empty Re: Mail server la gi?

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum