MẠNG NÂNG CAO
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

IIS NEW VERSION TIENG VIET

Go down

IIS NEW VERSION TIENG VIET Empty IIS NEW VERSION TIENG VIET

Post  vu thi hong hanh Sun Mar 20, 2011 9:08 am

Cài đặt IIS 7 trên Windows Server 2008 hay Windows Server 2008 R2

* Published on October 26, 2007 by pharr Được đăng vào ngày 26 tháng 10 năm 2007 của pharr
* Updated on June 08, 2010 by pharr Cập nhật vào ngày 8 tháng 6 năm 2010 của pharr
* Tags: IIS IIS 7 IIS 7.0 IIS 7.5 install installing Windows Server 2008 Tags: IIS IIS 7 IIS 7.0 IIS 7,5 cài đặt cài đặt Windows Server 2008

* Print In
* Email Email
* Save to Favorites Lưu vào yêu thích

Introduction Giới thiệu

You can use Microsoft ® Web Platform Installer (Web PI) to easily install Internet Information Services (IIS) and applications that run on IIS. Bạn có thể sử dụng Microsoft ® Web Platform Installer (Web PI) để dễ dàng cài đặt Internet Information Services (IIS) và ứng dụng chạy trên IIS. However, if you choose to install IIS manually, you can use this article for guidance. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt IIS bằng tay, bạn có thể sử dụng bài viết này để được hướng dẫn. You can also refer to Installing and Configuring IIS 7 . Bạn cũng có thể tham khảo Cài đặt và cấu hình IIS 7 .

IIS 7.0 is the Web server role in Windows Server ® 2008 and the Web server in Windows Vista ® . IIS 7.0 là vai trò máy chủ Web trong Windows Server ® 2008 và máy chủ web trong Windows Vista ®. IIS 7.5 is the Web server role in Windows Server ® 2008 R2 and the Web server in Windows ® 7. IIS 7,5 là vai trò máy chủ Web trong Windows Server 2008 R2 ® và máy chủ web trong Windows ® 7. Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2008 operating systems have all the IIS features needed to support the hosting of Web content in production environments. Windows Server 2008 R2 và hệ thống điều hành Windows Server 2008 có tất cả các IIS tính năng cần thiết để hỗ trợ việc lưu trữ nội dung Web trong các môi trường sản xuất. Windows 7 and Windows Vista also include IIS features, but the available features depend on the operating system versions. Windows 7 và Windows Vista cũng có các tính năng IIS, nhưng các tính năng sẵn có phụ thuộc vào các phiên bản hệ điều hành.

The Web server was redesigned in IIS 7.0 to enable you to customize a server by adding or removing modules to meet your specific needs. Các máy chủ web được thiết kế lại trong IIS 7.0 cho phép bạn tùy biến một máy chủ bằng cách thêm hoặc loại bỏ các mô-đun để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. Modules are individual features that the server uses to process requests. Modules là các tính năng cá nhân máy chủ sử dụng để xử lý yêu cầu. For example, IIS 7.0 and IIS 7.5 use authentication modules to authenticate client credentials and use cache modules to manage cache activity. Ví dụ, IIS 7.0 và IIS 7,5 module sử dụng xác thực để xác thực thông tin khách hàng và các module bộ nhớ cache sử dụng để quản lý hoạt động bộ nhớ cache. Both versions of IIS also provide: Cả hai phiên bản của IIS cũng cung cấp:

* A new management interface. Một giao diện quản lý mới. The interface lets you quickly and easily change the settings for each Web site. Giao diện này cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng thay đổi các thiết lập cho mỗi trang web. It is also possible to edit the settings of a Web site in a text-based configuration file. Nó cũng có thể chỉnh sửa các thiết lập của một trang web trong một tập tin cấu hình dựa trên văn bản.
* The ability to share tasks with Web site owners. Khả năng chia sẻ công việc với chủ sở hữu trang web. A hoster with multiple sites can delegate administrative control to developers or content owners. Một hoster với nhiều trang web có thể ủy quyền kiểm soát hành chính để phát triển, chủ sở hữu nội dung.

New in IIS 7.5 Mới trong IIS 7,5

IIS 7.0 and IIS 7.5 are together known as IIS 7; however, IIS 7.5 and Windows Server 2008 R2 include several new features not found in IIS 7.0: IIS 7.0 và IIS 7,5 được với nhau gọi là IIS 7, tuy nhiên, IIS 7,5 và Windows Server 2008 R2 bao gồm nhiều tính năng mới không có trong IIS 7.0:

* Microsoft ® ASP.NET runs on Windows Server 2008 R2 Server Core installations. Microsoft ® ASP.NET chạy trên Windows Server 2008 R2 cài đặt Server Core.
* Some of the extensions available to be added to the IIS 7.0 platform are integrated into the IIS 7.5 platform, including: Một số các phần mở rộng sẵn có để được thêm vào nền tảng IIS 7.0 được tích hợp vào trong nền tảng 7,5 IIS, bao gồm:
o FTP publishing. FTP xuất bản.
o Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) publishing. Web-based Distributed Authoring và Versioning (WebDAV) xuất bản.
o Windows PowerShell™ snap-in for IIS. Windows PowerShell ™ snap-in cho IIS.
o IIS Administration Pack modules. Quản lý IIS Pack mô-đun.
* IIS 7.5 includes configuration logging and tracing (IIS 7.0 does not include any built-in tracing mechanisms for configuration changes). IIS 7,5 bao gồm các cấu hình đăng nhập và truy tìm (IIS 7.0 không bao gồm bất kỳ tích trong việc truy tìm các cơ chế cho những thay đổi cấu hình).
* IIS 7.5 includes the Best Practice Analyzer, an automated tool for helping to ensure compliance with security best practices. IIS 7,5 bao gồm các phân tích thực hành tốt nhất, một công cụ tự động để giúp đảm bảo phù hợp với thực tiễn bảo mật tốt nhất.

Before You Begin Trước khi bắt đầu

Ensure that you have administrative user rights on the computer on which you plan to install IIS 7. Đảm bảo rằng bạn có quyền sử dụng hành chính trên máy tính mà bạn định cài đặt IIS 7. Note that by default, you do not have administrative user rights if you are logged on as a user other than as the built-in administrator, even if you were added to the local Administrators group on the computer (this is a new security feature in Windows Server 2008 called Local User Administrator). Lưu ý rằng theo mặc định, bạn không có quyền người dùng hành chính, nếu bạn đang đăng nhập như một người dùng khác hơn là xây dựng trong quản trị viên, ngay cả khi bạn đã được thêm vào nhóm quản trị cục bộ trên máy tính (đây là một tính năng bảo mật mới trong Windows Server 2008 được gọi là Local User Administrator).

Log on either to the built-in administrator account, or explicitly invoke applications as the built-in administrator by using the runas command-line tool. Đăng nhập vào hoặc là cho xây dựng trong quản trị tài khoản, hoặc gọi một cách rõ ràng các ứng dụng như là được xây dựng trong quản trị bằng cách sử dụng công cụ dòng lệnh runas.

Note: You can run runas /user:administrator cmd.exe so that every application you run from that command line will be elevated, eliminating the need to use the runas syntax from that command line. Lưu ý: Bạn có thể chạy runas / user: administrator cmd.exe để mỗi ứng dụng mà bạn chạy từ dòng lệnh sẽ được nâng lên, loại bỏ sự cần thiết phải sử dụng cú pháp runas từ dòng lệnh.

If you are logged on to an account other than the built-in local administrator account, you may see the following security alert dialog box. Nếu bạn đang đăng nhập vào một tài khoản khác với xây dựng trong tài khoản quản trị địa phương, bạn có thể thấy hộp thoại bảo mật sau cảnh báo.

Figure 1: Windows ® Security (User Account Control) Hình 1: Windows ® Security (User Account Control)
Install IIS 7.5 on Windows Server 2008 R2 Cài đặt IIS 7.5 trên Windows Server 2008 R2

IIS is one of the Windows Server ® server roles. IIS là một trong những Server ® vai trò máy chủ Windows. IIS 7 can be installed through the graphical user interface (GUI) by using the new Server Manager interface after the Windows Server operating system is installed. IIS 7 có thể được cài đặt thông qua giao diện người dùng đồ họa (GUI) bằng cách sử dụng giao diện Server Manager mới sau khi hệ điều hành Windows Server được cài đặt.

Server Manager provides a single dashboard to install or uninstall server roles and features. Server Manager cung cấp một bảng điều khiển duy nhất để cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt các role máy chủ và tính năng. Server Manager also gives an overview of all currently installed roles and features. Server Manager cũng cung cấp cho một tổng quan của tất cả các vai trò được cài đặt và tính năng. When IIS 7 is chosen from the Server Manager, the basic components and services needed for IIS are automatically selected. Khi IIS 7 được chọn từ Server Manager, các thành phần cơ bản và dịch vụ cần cho IIS sẽ tự động được chọn.

1. 1. Click Start -> All Programs -> Administrative Tools -> Server Manager . Click vào Start -> All Programs -> Administrative Tools -> Server Manager.

Figure 2: Server Manager Hình 2: Server Manager

2. 2. In the Server Manager window, scroll down to Roles Summary , and then click Add Roles . Trong cửa sổ Server Manager, cuộn xuống để Roles Summary, sau đó kích Add Roles. The Add Roles Wizard will start with a Before You Begin page. Các Add Roles Wizard sẽ bắt đầu với khi bắt đầu trang Trước khi một. The wizard asks for verification of the following: Wizard sẽ yêu cầu xác minh những điều sau đây:

a. a. The administrator account has a strong password. Các tài khoản quản trị có một mật khẩu mạnh.

b. b. The network settings, such as IP addresses, are configured. Các thiết lập mạng, như địa chỉ IP, được cấu hình.

c. c. The latest security updates from Windows ® Update are installed. Các bản cập nhật bảo mật mới nhất từ Windows ® Cập nhật được cài đặt.

3. 3. Select Web Server (IIS) on the Select Server Roles page. Chọn Web Server (IIS) trên trang Server Roles Chọn. An introductory page will open with links for further information. Một trang giới thiệu sẽ mở ra với các liên kết để biết thêm thông tin.

Note: When you use the Add Roles Wizard to install IIS, you get the default installation, which has a minimum set of role services. Lưu ý: Khi bạn sử dụng Add Roles Wizard để cài đặt IIS, bạn sẽ có được cài đặt mặc định, trong đó có một thiết lập tối thiểu vai trò của các dịch vụ. If you need additional IIS role services, such as Application Development or Health and Diagnostics , make sure to select the check boxes associated with those features in the Select Role Services page of the wizard. Nếu bạn cần dịch vụ IIS vai trò bổ sung, chẳng hạn như phát triển ứng dụng hoặc y tế và chẩn đoán, hãy chắc chắn để chọn các hộp kiểm tra kết hợp với những tính năng trong vai trò trang Dịch vụ Chọn của wizard.

Figure 3: Select Server Roles Hình 3: Server Roles Chọn

4. 4. Select the IIS services to be installed on the Select Role Services page. Chọn các dịch vụ IIS phải được cài đặt về vai trò trang Dịch vụ Select. Add only the modules necessary. Thêm chỉ các module cần thiết. In this case, ASP.NET is selected, and a description of ASP.NET appears in the right pane. Trong trường hợp này, ASP.NET đã được chọn, và một mô tả của ASP.NET sẽ xuất hiện trong khung bên phải. Once desired modules are added, click Next . Sau khi mô-đun mong muốn được thêm vào, nhấp Next.

Figure 4: Select Role Services Hình 4: Chọn dịch vụ Vai trò

5. 5. Add any required role services. Thêm dịch vụ vai trò bất kỳ yêu cầu.

Figure 5: Wizard warning page Hình 5: Wizard trang cảnh báo

6. 6. IIS is now installed with a default configuration for hosting ASP.NET on Windows Server. IIS đã được cài đặt với cấu hình mặc định cho hosting ASP.NET trên Windows Server. Click Close to complete the process. Nhấn Close để hoàn tất quá trình.

Figure 6: Installation Results page Hình 6: Cài đặt Kết quả trang

7. 7. Confirm that the Web server works by using http://localhost. Xác nhận rằng các máy chủ web hoạt động bằng cách sử dụng http://localhost.

Figure 7: Default Web site Hình 7: Default Web site

Note: Install only the absolutely necessary IIS services to minimize the IIS installation footprint. Lưu ý: Cài đặt chỉ những dịch vụ IIS hoàn toàn cần thiết để giảm thiểu dấu chân cài đặt IIS. This also minimizes the attack surface, which is one of the benefits of IIS 7. Điều này cũng giảm thiểu các bề mặt tấn công, đó là một trong những lợi ích của IIS 7.
Use a Script to Install IIS 7.5 on Windows Server 2008 R2 Sử dụng Script để cài đặt IIS 7.5 trên Windows Server 2008 R2

You can also use a script to install IIS 7.5. Bạn cũng có thể sử dụng một kịch bản để cài đặt IIS 7.5. Note that if you use this script, you get the full IIS 7 installation, which installs all available feature packages. Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng kịch bản này, bạn sẽ có được đầy đủ IIS 7 cài đặt, có cài đặt các gói tính năng tất cả có sẵn. If there are feature packages you do not need, you should edit the script to install only the packages you require. Nếu có những gói tính năng mà bạn không cần, bạn nên chỉnh sửa kịch bản để cài đặt chỉ những gói bạn yêu cầu. For more information, see Installing IIS 7.5 on Windows Server 2008 R2 . Để biết thêm thông tin, xem Cài đặt IIS 7.5 trên Windows Server 2008 R2 .

To install IIS 7.5 with a script, type the following at a command prompt: Để cài đặt IIS 7,5 với một kịch bản, gõ như sau tại dấu nhắc lệnh:

CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell CMD / C START / w Pkgmgr.exe / l: log.etw / iu: IIS-WebServerRole; IIS-WebServer; IIS-CommonHttpFeatures; IIS-StaticContent; IIS-DefaultDocument; IIS-DirectoryBrowsing; IIS-HttpErrors; IIS-HttpRedirect; IIS-ApplicationDevelopment; IIS, ASP, IIS-CGI; IIS-ISAPIExtensions; IIS-ISAPIFilter; IIS-ServerSideIncludes; IIS-HealthAndDiagnostics; IIS-HttpLogging; IIS-LoggingLibraries; IIS-RequestMonitor; IIS-HttpTracing; IIS-CustomLogging; IIS- ODBCLogging; IIS-an; IIS-BasicAuthentication; IIS-WindowsAuthentication; IIS-DigestAuthentication; IIS-ClientCertificateMappingAuthentication; IIS-IISCertificateMappingAuthentication; IIS-URLAuthorization; IIS-RequestFiltering; IIS-IPSecurity; IIS quả thực hiện; IIS-HttpCompressionStatic; IIS-HttpCompressionDynamic; IIS-WebServerManagementTools; IIS-ManagementScriptingTools; IIS-IIS6ManagementCompatibility; IIS-metabase; IIS-WMICompatibility; IIS-LegacyScripts; WS-WindowsActivationService; WS-ProcessModel; IIS-FTPServer; IIS-FTPSvc; IIS-FTPExtensibility; IIS-WebDAV; IIS- ASPNET; IIS-NetFxExtensibility; WS-NetFxEnvironment; WS-ConfigurationAPI; IIS-ManagementService; MicrosoftWindowsPowerShell
Unattended Installation of IIS 7.0 on Windows Server 2008 Cài đặt không giám sát của IIS 7.0 trên Windows Server 2008

Automating the installation of IIS by using unattended scripts is very useful if you need to deploy multiple Web servers and want to ensure that each of the Web servers is set up with identical components and services. Tự động hoá việc cài đặt IIS bằng cách sử dụng kịch bản không giám sát là rất hữu ích nếu bạn cần triển khai nhiều máy chủ web và muốn đảm bảo rằng mỗi người trong các máy chủ Web được thiết lập với các thành phần giống hệt nhau và dịch vụ.

In the Windows Server 2008 and Windows Vista operating systems, Pkgmgr.exe is used for unattended scripts, letting you install or uninstall optional features from a command prompt or scripts. Trong Windows Server 2008 và Windows Vista, Pkgmgr.exe được sử dụng cho các kịch bản không giám sát, cho phép bạn cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt các tính năng tùy chọn từ một dấu nhắc lệnh hoặc các kịch bản. (Note: Pkgmgr.exe replaces Sysocmgr.exe which was used in Windows Server ® 2003.) For instructions and an overview of Pkgmgr.exe, see Installing IIS 7.0 from the Command Line . (Lưu ý: thay thế Sysocmgr.exe được sử dụng trong Windows Server ® 2003. Pkgmgr.exe) Để được hướng dẫn và tổng quan về Pkgmgr.exe, xem Cài đặt IIS 7.0 từ dòng lệnh . See also Unattended Setup to Install IIS 7.0 . Xem thêm Unattended Setup để cài đặt IIS 7.0 . Note that to use Pkgmgr.exe, you must make sure you have administrative user rights on the computer. Lưu ý rằng để sử dụng Pkgmgr.exe, bạn phải chắc chắn rằng bạn có quyền sử dụng hành chính trên máy tính.
Install IIS 7.0 on Windows Server 2008 Cài đặt IIS 7.0 trên Windows Server 2008

1. 1. To start Server Manager, click Start Menu -> All Programs -> Administrative Tools -> Server Manager . Để bắt đầu Server Manager, nhấn Start Menu -> All Programs -> Administrative Tools -> Server Manager. The Server Manager window opens. Cửa sổ mở Server Manager.

Figure 8: Server Manager Hình 8: Server Manager

2. 2. In the Server Manager window, select Roles. The Role Summary View is displayed. Trong cửa sổ Server Manager, Role chọn được. Vai trò Tóm tắt Xem hiển thị.


Figure 9: Start Add Roles Wizard Hình 9: Bắt đầu Add Roles Wizard

3. 3. Click Add Roles. The Add Roles Wizard opens. Click Add Roles. Các Add Roles Wizard sẽ mở ra. Click Next to select roles to install. Nhấn Next để chọn vai trò để cài đặt.


Figure 10: Add Roles Wizard Introduction Hình 10: Add Roles Wizard Giới thiệu

4. 4. Select Web Server (IIS) . Chọn Web Server (IIS).

Figure 11: Select Web Server (IIS) in Add Roles Wizard Hình 11: Chọn Web Server (IIS) trong Add Roles Wizard

5. 5. The Add Roles Wizard notifies you of any required dependencies; since IIS depends on the Windows Process Activation Service (WAS) feature, the following informational dialog box appears. Các Add Roles Wizard thông báo cho bạn của bất kỳ phụ thuộc yêu cầu, kể từ khi IIS phụ thuộc vào quá trình Windows Kích hoạt dịch vụ (WS) tính năng, sau đây sẽ xuất hiện hộp thoại thông tin. Click Add Required Role Services to continue. Click Add Role Services yêu cầu để tiếp tục.

Figure 12: Add Dependencies Hình 12: Thêm phụ thuộc

6. 6. The Web Server is now selected for install. Các máy chủ Web hiện nay được chọn để cài đặt. The Select Server Roles dialog box opens. Chọn Server Roles hộp thoại mở ra. Click Next to continue. Nhấn Next để tiếp tục.

Figure 13: Selected Web Server (IIS) Hình 13: chọn Web Server (IIS)

7. 7. The following dialog box and information appears. Hộp thoại sau đây và các thông tin xuất hiện. Click Next to continue. Nhấn Next để tiếp tục.

Figure 14: Introduction to Web Server dialog box Hình 14: Giới thiệu về Web hộp thoại Server

8. 8. The Add Roles Wizard displays a list of all IIS 7.0 features available to install as shown below. Các Add Roles Wizard hiển thị một danh sách tất cả IIS 7.0 tính năng sẵn có để cài đặt như hình dưới đây. Note that features comprising the default install are pre-selected. Lưu ý rằng các tính năng bao gồm các cài đặt mặc định được chọn trước.

Figure 15: Web Server Features Listed Hình 15: Web Server Tính năng niêm yết

9. 9. To install just the IIS 7.0 default features, click the Install button, and then proceed to Step 14. Để cài đặt chỉ là tính năng mặc định IIS 7.0, nhấp vào nút Cài đặt, và sau đó tiến hành Bước 14. If you need to install additional features, proceed to step 10. Nếu bạn cần phải cài đặt tính năng bổ sung, tiến hành bước 10.

10. 10. For this example, we install additional IIS features. Đối với ví dụ này, chúng ta cài đặt IIS bổ sung tính năng. Select the check box for ASP.NET. Chọn hộp kiểm tra cho ASP.NET. The Wizard warns if adding an IIS feature will also cause other features to be installed. Wizard cũng cảnh báo nếu thêm một tính năng IIS cũng sẽ gây ra các tính năng khác được cài đặt.

Figure 16: Dependency Information Hình 16: Thông tin phụ thuộc

11. 11. Click Add Required Role Services to continue. Click Add Role Services yêu cầu để tiếp tục.

12. 12. Continue selecting additional IIS Role Services features to install. Tiếp tục chọn thêm các tính năng IIS Role Services để cài đặt.

Figure 17: Add Features For Web Server Hình 17: Thêm tính năng cho máy chủ Web

13. 13. When you have selected all the features you require, click Next to continue. Khi bạn đã chọn tất cả các tính năng bạn cần, nhấn Next để tiếp tục.

14. 14. The Wizard provides a summary of what will be installed. Wizard này cung cấp một bản tóm tắt của những gì sẽ được cài đặt.

Figure 18: Summary of Features Hình 18: Tóm tắt các tính năng

15. 15. Click Install to continue. Nhấp vào Cài đặt để tiếp tục. The Installation Progress dialog box opens. Tiến trình cài đặt hộp thoại sẽ mở ra.

Figure 19: Install Progress Hình 19: Cài đặt tiến độ

16. 16. When the IIS 7.0 installation is complete, the following dialog box opens. Khi IIS 7.0 cài đặt xong, hộp thoại sau đây sẽ mở ra. Click Close to return to the Server Manager. Nhấn Close để quay trở lại Server Manager.

Figure 20: Installation Summary Hình 20: Cài đặt Tóm tắt

17. 17. You can now perform a quick check to verify that IIS 7.0 is installed. Bạn có thể thực hiện nhanh chóng kiểm tra để xác minh rằng IIS 7.0 được cài đặt. Start the Windows ® Internet Explorer ® Web browser, and enter the address http://localhost . Khởi động Windows ® Internet Explorer ® web trình duyệt, và nhập vào địa chỉ http://localhost. You should see the default IIS "Welcome" page. Bạn sẽ thấy mặc định IIS "Chào mừng" trang.

vu thi hong hanh

Posts : 11
Join date : 2011-03-20

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum